ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการจัดทำเอกสารประกวด [ PDF ]   แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกวด [ WORD ]  →
(1) โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid)  
     
1.1 โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำกับดูแลโดยรัฐบาล (On-Grid : National Grid)
 
     
1.2 โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่น (On-Grid : Local Grid)
 
(2) โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)  
     
2.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid : Power)
 
     
2.2 โครงการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน (Off-Grid : Thermal)
 
    (3) โครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Combined Heat and Power)  
    (4) โครงการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)  
    (5) โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy)  
 
คู่มือการจัดทำเอกสารประกวด [ PDF ]   แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกวด [ WORD ]  →
(1) ประเภทโรงงาน  
     
1.1 โรงงานควบคุม
 
     
1.2 โรงงานนอกข่ายควบคุม
 
(2) ประเภทอาคาร  
   
2.1 อาคารควบคุม
 
     
2.2 อาคารนอกข่ายควบคุม
 
     
2.3 อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2.3.1 อาคารใหม่ (New and Existing Building)
 
     
    2.3.2 อาคารที่ปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Retrofitted Building)
 
     
    2.3.3 อาคารออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building)
 
     
2.4 อาคารเขียว (Green Building)
 
     
2.5 อาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Zero Energy Building)
 
     
2.6 บ้านที่อยู่อาศัย 2.6.1 บ้านเดี่ยว
 
     
2.6.2 โครงการจัดสรร
 
(3) ประเภทขนส่ง  
คู่มือการจัดทำเอกสารประกวด [ PDF ]   แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกวด [ WORD ]  →
(1) ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน  
คู่มือการจัดทำเอกสารประกวด [ PDF ]   แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกวด [ WORD ]  →
(1) ประเภทด้านพลังงานสร้างสรรค์  
คู่มือการจัดทำเอกสารประกวด [ PDF ]   แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกวด [ WORD ]  →
(1) ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน  
   
1.1 สมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ)
 
   
1.2 สมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาคเอกชน)
 
(2) ประเภทสื่อมวลชน  
   
2.1 สื่อโทรทัศน์
 
   
2.2 สื่อวิทยุ
 
   
2.3 สื่อออนไลน์
 
 
  เอกสารชี้แจงภาพรวมการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2024    
เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
1. ประเภทด้านพลังงานทดแทน    
เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
    1. ประเภทโรงงาน    
    2. ประเภทอาคารควบคุม / อาคารนอกข่ายควบคุม    
    3. ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน    
    4. ประเภทอาคารเขียว    
    5. ประเภทอาคาร Zero Energy Building    
    6. บ้านที่อยู่อาศัย    
    7. ประเภทขนส่ง    
เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
1. ประเภทบุคลากรด้านพลังงาน    
เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
1. ประเภทด้านพลังงานสร้างสรรค์    
เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
    1. ประเภทสถาบันการศึกษา / สมาคม , หน่วยงาน , องค์กร    
    2. ประเภทสื่อสารมวลชน