ประกาศผล
โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On - Grid)
 
[ ภาษาอังกฤษ ]


โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off - Grid)
 
[ ภาษาอังกฤษ ]


โครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Co-generation)
 
[ ภาษาอังกฤษ ]


โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
 
[ ภาษาอังกฤษ ]


โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy)
 
[ ภาษาอังกฤษ ]


โรงงาน - ควบคุม
โรงงาน - นอกข่ายควบคุม
ขนส่ง
อาคาร - ควบคุม
อาคาร - นอกข่ายควบคุม
อาคาร - อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่)
อาคาร - อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง)
อาคาร - อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารที่ออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น)
อาคารเขียว
ผู้บริหาร - โรงงานควบคุม
ผู้บริหาร - โรงงานนอกข่ายควบคุม
ผู้บริหาร - อาคารควบคุม
ผู้บริหาร - อาคารนอกข่ายควบคุม
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน - โรงงานควบคุมดีเด่น
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน - อาคารควบคุมดีเด่น
ผู้ปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงาน - โรงงานนอกข่ายควบคุม
ผู้ปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงาน - อาคารนอกข่ายควบคุม
ทีมงานด้านพลังงาน - โรงงานควบคุม
ทีมงานด้านพลังงาน - โรงงานนอกข่ายควบคุม
ทีมงานด้านพลังงาน - อาคารควบคุม
ทีมงานด้านพลังงาน - อาคารนอกข่ายควบคุม
กลุ่มทั่วไป
 
[ ภาษาอังกฤษ ]


กลุ่มผู้ผลิต / ผู้จำหน่ายเทคโนโลยี
 
[ ภาษาอังกฤษ ]


กลุ่มสถาบันการศึกษา - หน่วยงานภาครัฐ
 
[ ภาษาอังกฤษ ]


สถาบันการศึกษา - ระดับอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษา - ระดับอาชีวศึกษา
สถาบันการศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา
สมาคม องค์กร หน่วยงาน - ภาครัฐ
สมาคม องค์กร หน่วยงาน - ภาคเอกชน
สื่อสารมวลชน - สื่อโทรทัศน์
สื่อสารมวลชน - สื่อวิทยุ
สื่อสารมวลชน - สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสารมวลชน - สื่อเว็บไซต์

             [ 1 ]  ด้านพลังงานทดแทน
1.1  โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On - Grid)
1.2  โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off - Grid)
1.3  โครงการพลังความร้อนร่วม (Co-generation)
1.4  โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
1.5  โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Special Submission)

             [ 2 ]  ด้านอนุรักษ์พลังงาน
2.1  โรงงาน - ควบคุม
2.2  โรงงาน - นอกข่ายควบคุม
2.3  อาคาร - ควบคุม
2.4  อาคาร - นอกข่ายควบคุม
2.5  อาคาร - อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่)
2.6  อาคาร - อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง)
2.7  อาคาร - อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
                  (อาคารที่ออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น)
2.8  อาคารสีเขียว
2.10  ขนส่ง

             [ 3 ]  บุคลากรด้านพลังงาน
3.1  ผู้บริหาร - โรงงานควบคุม
3.2  ผู้บริหาร - โรงงานนอกข่ายควบคุม
3.3  ผู้บริหาร - อาคารควบคุม
3.4  ผู้บริหาร - อาคารนอกข่ายควบคุม
3.5  ผู้รับผิดชอบ - ด้านพลังงานโรงงานควบคุมดีเด่น
3.6  ผู้รับผิดชอบ - ด้านพลังงานอาคารควบคุมดีเด่น
3.7  ผู้ปฏิบัติการ - ด้านอนุรักษ์พลังงานโรงงานนอกข่ายควบคุม
3.8  ผู้ปฏิบัติการ - ด้านอนุรักษ์พลังงานอาคารนอกข่ายควบคุม
3.9  ทีมงานด้านพลังงาน

             [ 4 ]  ด้านพลังงานสร้างสรรค์
4.1  กลุ่มทั่วไป
4.2  กลุ่มผู้ผลิต / ผู้จำหน่ายเทคโนโลยี
4.3  กลุ่มสถาบันการศึกษา - หน่วยงานภาครัฐ

             [ 5 ]  ผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน
5.1  สถาบันการศึกษา - ระดับอุดมศึกษา
5.2  สถาบันการศึกษา - ระดับอาชีวศึกษา
5.3  สถาบันการศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา
5.4  สมาคม องค์กร หน่วยงาน - ภาครัฐ
5.5  สมาคม องค์กร หน่วยงาน - ภาคเอกชน
5.6  สื่อสารมวลชน - สื่อโทรทัศน์
5.7  สื่อสารมวลชน - สื่อวิทยุ
5.8  สื่อสารมวลชน - สื่อสิ่งพิมพ์
5.9  สื่อสารมวลชน - สื่อเว็บไซต์
เฉพาะนามสกุล  .jpg | .jpeg | .gif | .png
ตัวอย่าง  www.example.com [ ไม่ต้องใส่ http:// ]
TEA2020
by Able Consultant Co., Ltd.