ประกาศผล
19
1 บริษัท INNOSPEC -
2 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน
3 บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จํากัด -
4 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล สตูล กรีน เพาเวอร์
5 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด Solar Roof Top TBL ลำปาง
6 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
7 บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด ผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล
8 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลสิรินธร
9 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
10 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่
11 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ่อพลอย
12 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง
13 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโพนทอง
14 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเถิน
15 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดตานี
16 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
17 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง
18 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเชื่อมต่อสายส่งเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน
19 หน่วยงานพลังงาน บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสซีจีซิเมนต์
15
1 กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบูโหลนดอน โซลาร์โฮมแบบเติมเงิน ชุมชนเกาะบูโหลนดอน
2 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด -
3 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระบบแก็สชีวภาพจากน้ำเสียและมูลไก่
4 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SOLAR ROOFTOP
5 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) -
6 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจาก Solar roof top 4510 kWp
7 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 4 Solar Rooftop บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 4
8 บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์รูฟ (Solar Roof) โรงงานที่ 6
9 บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด Solar Carport & Tracker
10 บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสซีจีซีเมนต์
11 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) โครงการติดตั้ง แผงโซล่า 0.9 MW.
12 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน
13 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับชุมชนขนาดเล็ก
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ -
15 อภิสิทธิ์ อินเมือง พระลังงานแสงอาทิตย์
2
1 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบริหารจัดการน้ำเสียภายในกลุ่มบริษัทฯ
2 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำโดยใช้ชานอ้อยจากการผลิตน้ำตาล
4
1 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน
2 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โครงการเรือโดยสารไฟฟ้า Mine Smart Ferry
3 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา -
11
1 นายสุวรรณ พิทักษ์สินธร และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาเลียน คอมโพสิต โครงการ เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์
2 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เครื่องประหยัดพลังงานลมวนหลุมดำบนปล่องไฟแบบ 1
3 บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด โครงการพลังงานทางเลือกสีเขียว
4 บริษัท บ๊อบกรีนพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ จำกัด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์ ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำ, ลม, ไฟฟ้า, แสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผลิตน้ำหล่อเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
6 บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชนบท ด้วยนวัตกรรม Network of Decentralized Energy (NODEX)
7 บริษัท เอ็นอาร์จีเอ็ม จำกัด เอ็นเซฟ
8 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กระบวนการผลิตไฟฟ้าเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตกระดาษ
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC-3
10 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนแบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
11 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ
2 บมจ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
3 บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
4 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
5 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสมุทรปราการ)
6 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
7 บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จํากัด
8 บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
10 บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
11 บริษัท ดานิลี่ จำกัด
12 บริษัท ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์ จำกัด
13 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)
14 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา 2
15 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
16 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
17 บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
18 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานโคราช)
19 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
20 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
21 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
22 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
23 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
24 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2)
25 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
26 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) [ โรงงานอาหารสัตว์สงขลา ]
27 บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
28 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4
29 บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
30 บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
31 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
32 บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด
33 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
34 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
35 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
36 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด
37 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัท มินีแบ โรงงานบางปะอิน)
38 บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
39 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
40 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
41 โรงไฟฟ้าพระนครใต้
42 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
43 อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)
3
1 บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด
2 บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศ) จำกัด
3 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
23
1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
3 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
4 ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน
5 บริษัท เกษร แลนด์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
6 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
11 บริษัท ซี.ที.แลนด์ จำกัด
12 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
14 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย)
15 บริษัท มหิศร จำกัด
16 บริษัท มหิศร จำกัด
17 บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
18 บริษัท สาย วิชัยพัฒนา จำกัด
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
20 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
21 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก ตอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
22 ศูนย์ขนส่งทางอากาศ
23 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
1
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
8
1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2 บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3 บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
4 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
5 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
7 บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
1 บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
2
1 บริษัท โอ เอส ดี จำกัด
2 หจก. กรีนไลน์ สถาปนิก
4
1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
4
1 บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด
2 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท วีคาร์โก จำกัด
4 บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด
18
1 คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด
2 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสมุทรปราการ)
3 บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จํากัด
4 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5 บริษัท ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์ จำกัด
6 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)
7 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด [ โรงงานเกตเวย์ ]
8 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
9 บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
10 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
12 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4
13 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
14 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา 1
15 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
17 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัท มินีแบ โรงงานบางปะอิน)
18 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
6
1 เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์
2 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4 บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด
5 บริษัท อัมรินทร์ ราชประสงค์ จำกัด
6 โรงพยาบสวนสราญรมย์ (กรมสุขภาพจิต)
18
1 บริษัท INNOSPEC -
2 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด การจัดการระบบทำน้ำเย็นให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) การนำน้ำล้นจากกระบวนการลดอุณหภูมิซากไก่ กลับมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน
4 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) การผลิตไอน้ำอัตโนมัติ
5 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) [ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย ] -
6 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด[ โรงงานเกตเวย์ ] ปรับปรุงระบบห้องพ่นสีเป็นแบบไม่ใช้น้ำ (Dry Booth)
7 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากสายพานลำเลียงวัตถุดิบ
8 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงระบบระบายความร้อนของปูนเม็ดจากแบบ Reciprocating gate เป็นแบบ Polytrack grate
9 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ระบบควบคุมประสิทธิภาพด้านพลังงานของเครื่องจักรยูทิลิตี้
10 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โรงไฟฟ้าบางปะอิน
11 บริษัท เบเยอร์ จำกัด เทคโนโลยีการผลิตสียุคใหม่ด้วยเครื่องบดสีอินไลน์อัตโนมัติแบบสุญญากาศ
12 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาโดยใช้ระบบควบคุมกระบวนการผลิตขั้นสูง
13 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด การเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากก๊าซธรรมชาติเหลวร่วมกับความร้อนเหลือทิ้งจากกังหันก๊าซ
14 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเท้นท์ จำกัด ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด รามอินทรา
15 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด AI Optimization Arcing Profile
16 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี จำกัด การออกแบบกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน (OTTV&RTTV) ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบปรับอากาศขนาดเล็ก (Mini-Chiller) ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยนวัตกรรม 4.0 (IoT) พร้อมการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof Top)
17 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) -
18 บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8
1 เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
2 ชินกร วงศ์ประชา ชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ไบโอแก๊ส
3 บริษัท กริดเดอร์ จำกัด บริษัท กริดเดอร์ จำกัด
4 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โครงการติดตั้ง Heat pump Hi-temp
5 บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด ระบบบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต
6 บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลและควบคุมอาคารและโรงงานด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI
7 บริษัท เอ็นยิเนียริ่งรีสอร์ทเซส (ประเทศไทย) จำกัด -
8 รุ่งศิริ พลับบลิชชิ่ง -
4
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) พัฒนากังหันลมแนวแกนตั้งความเร็วลมต่ำ
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ชิงช้าโซล่าเซล (วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย)
3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
3 บริษัท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
6
1 บริษัท INNOSPEC
2 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
4 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
5 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1
1 บริษัท โฮมมาร์เก็ตไกด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1
1 รายการวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM
2
1 บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 บริษัท โฮมมาร์เก็ตไกด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
by Able Consultant Co., Ltd.