โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2024

 
 
ผู้เข้าชมทั้งหมด     218,047
สมาชิกทั้งหมด      415
ผู้ที่กำลังออนไลน์   6
 
 
  ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
  ท่านผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand Energy Awards 2016 สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร จำแนกตามหมวดหมู่ด้านล่างนี้
 
 
 • 1. โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On - Grid)
 •      
   
 • 2. โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off - Grid)
 •      
   
 • 3. โครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Co-generation)
 •      
   
 • 4. โครงการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
 •      
   
 • 5. โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Special Submission)
 •      
   
   
  ประเภทโรงงาน      
   
 • โรงงานควบคุม
 •  
   
 • โรงงานนอกข่ายควบคุม
 •  
       
  ประเภทอาคาร      
   
 • อาคารควบคุม

 • อาคารนอกข่ายควบคุม
 • อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

      -  อาคารใหม่ (New and Existing Building)

      -  อาคารที่ปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Retrofitted Building)

      -  อาคารออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building)

      -  อาคารสีเขียว (Green Building)
 •    
   
   
  ประเภทขนส่ง      
   
 • ขนส่ง
 •    
   
   
  ประเภทผู้บริหาร   ประเภทผู้รับผิดชอบ
   
 • ผู้บริหารโรงงานควบคุม
 •    
 • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงานควบคุมดีเด่น
 •  
 • ผู้บริหารอาคารควบคุม
 •    
 • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาคารควบคุมดีเด่น
 •  
 • ผู้บริหารโรงงานนอกข่ายควบคุม
 •      
   
 • ผู้บริหารอาคารนอกข่ายควบคุม
 •      
  ประเภทปฏิบัติการ   ประเภททีมงานด้านพลังงาน
   
 • ผู้ปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานโรงงานนอกข่ายควบคุม
 •    
 • ทีมงานด้านพลังงาน
 •  
 • ผู้ปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานอาคารนอกข่ายควบคุม
 •      
   
   
   
 • ประเภทด้านพลังงานสร้างสรรค์
 •      
   
   
  ประเภทสถาบันการศึกษา   ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน
   
 • ระดับอุดมศึกษา
 •    
 • สมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ)
 •  
 • ระดับอาชีวศึกษา
 •    
 • สมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาคเอกชน)
 •  
 • ระดับมัธยมศึกษา
 •      
  ประเภทสื่อมวลชน      
   
 • สื่อโทรทัศน์
 •    
 • สื่อนิตยสาร
 •  
 • สื่อหนังสือพิมพ์
 •    
 • ประเภทเว็บไซต์
 •  
 • สื่อวิทยุ
 •    
   

  โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2024