ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   3 กรกฎาคม 2561
Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชมผลสำเร็จจากการประกวดของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จ.นนทบุรี
น.ส.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้นำสมาชิกของโครงการ Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชมผลสำเร็จจากการประกวดของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อาคาร KBTG) จ.นนทบุรี โดยออกแบบรูปทรงอาคารให้มีพื้นที่ผิวต่อพื้นที่ใช้สอยอาคารน้อยที่สุด เพื่อลดการรั่วซึม รวมทั้งยังได้วางทิศทางของอาคารในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้สอดคล้องกับทิศทางของดวงอาทิตย์ สามารถใช้ประโยชน์จากแสงสว่างจากธรรมชาติ ให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงาน และดำเนินการจนได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018
พพ. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
น.ส.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชีวมวล” ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ และโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า” ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวความคิดในการต่อยอดผลสำเร็จของโครงการ Thailand Energy Awards"
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวความคิดในการต่อยอดผลสำเร็จของโครงการ Thailand Energy Awards" โดยมีการอภิปรายแบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกวด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มโรงงาน และกลุ่มอาคาร เพื่อค้นหาแนวคิดที่สร้างสรรค์ในวาระครบรอบ 20 ปี ของการจัดประกวด และสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการพัฒนาการประกวดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.