ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   6 มิถุนายน 2561
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวความคิดในการต่อยอดผลสำเร็จของโครงการ Thailand Energy Awards"
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวความคิดในการต่อยอดผลสำเร็จของโครงการ Thailand Energy Awards" โดยมีการอภิปรายแบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกวด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มโรงงาน และกลุ่มอาคาร เพื่อค้นหาแนวคิดที่สร้างสรรค์ในวาระครบรอบ 20 ปี ของการจัดประกวด และสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการพัฒนาการประกวดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศในงาน LED Expo Thailand 2018 และ PCB Expo Thailand 2018
จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จ้่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมบูทแสดงนิทรรศการ Thailand Energy Awards 2018 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่น ด้านสถาบันการศึกษา สมาคม องค์กร และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
วันที่ 20 เม.ย. 61 คณะกรรมการ “Thailand Energy Awards 2018” ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา สมาคม องค์กร หน่วยงาน ได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่น ด้านสถาบันการศึกษา สมาคม องค์กร และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีนายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.