ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   30 เมษายน 2562
คณะกรรมการด้านบุคลากร Thailand Energy Awards 2019 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการด้านบุคลากร ได้ลงพื้นที่เพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน ประ ธานกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เพื่อรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนเดินทางกลับ
คณะกรรมการด้านบุคลากร Thailand Energy Awards 2019 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการด้านบุคลากร ได้ลงพื้นที่เพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน ประ ธานกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เพื่อรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนเดินทางกลับ
คณะกรรมการด้านสร้างสรรค์ Thailand Energy Awards 2019 ลงสัมภาษณ์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการด้านสร้างสรรค์ นำโดย คุณกิตตินันท์ อันนานนท์ ประ ธานกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ได้ลงสัมภาษณ์ หน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบ ผลงานระบบหมุนเวียนพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Recycle System : SERS) จาก บริษัทเดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) /ผลงานระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (High Efficiency Ozone System for Condenser Water Treatment) จากบริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยีคอนเซอร์เวชั่น จำกัด /ผลงานระบบตู้แช่อัจฉริยะ 4.0 จากบริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ส่วนจะมีสถานประกอบการใดคว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลในปีนี้กันบ้างต้องติดตามเช่นเดียวกัน
จุลสาร 2018
[ 141.040 MB. ]
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.